[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

Một số nhiệm vụ đào tạo đại học chính quy của học kỳ 171

02/10/2017

 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

_________________________

Số:      /XHNV-ĐT

V/v: triển khai giảng dạy bằng website

môn học học kỳ I năm học 2017 - 2018

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

 

Hà Nội, ngày        tháng 8 năm 2017

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị

Học kỳ I năm học 2017 – 2018 bắt đầu từ ngày 05/09/2017. Ngoài các nhiệm vụ thường niên trong chuẩn bị giảng dạy, Ban Giám hiệu trân trọng đề nghị thủ trưởng các đơn vị quán triệt tới giảng viên đăng ký sử dụng website môn học các nội dung sau đây:

1. Chính sách đối với giảng viên:

- Giảng viên sử dụng website môn học (không phân biệt mức độ sử dụng) được tính thêm giờ theo hệ số quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ.

- Giảng viên lần đầu sử dụng website môn học, ngoài việc được tính thêm giờ thì được hỗ trợ kinh phí chuẩn bị nội dung qua việc ký hợp đồng đổi mới phương pháp giảng dạy với mức kinh phí là 1.000.000đ/tín chỉ (một triệu đồng/tín chỉ). Trường hợp cùng một học phần nhưng có nhiều hơn một lớp thì mức hỗ trợ đối với các lớp từ thứ hai trở đi bằng 25% mức hỗ trợ cho lớp thứ nhất.

- Giảng viên đã sử dụng website môn học, ngoài việc được tính thêm giờ thì được hỗ trợ kinh phí chuẩn bị nội dung qua việc ký hợp đồng đổi mới phương pháp giảng dạy với mức kinh phí là 1.000.000đ/lớp học phần (không phân biệt thời lượng của học phần). Trường hợp cùng một học phần nhưng có nhiều hơn một lớp thì mức hỗ trợ đối với các lớp từ thứ hai trở đi bằng 25% mức hỗ trợ cho lớp thứ nhất.

2. Nhà trường yêu cầu các khoa tổ chức cho giảng viên đăng ký giảng dạy bằng website môn học (Lưu ý: Mỗi một giảng viên đăng ký không quá 2 lớp học phần giảng dạy bằng website môn học).

3. Nguyên tắc chung của việc sử dụng website môn học là để hỗ trợ cho việc dạy học, không thay thế cho giờ học trên lớp.

4. Giảng viên được quyền tự quyết định loại hình website môn học với 2 mức độ: a) Chỉ sử dụng chức năng diễn đàn của website môn học để sinh viên thảo luận với nhau và tương tác với giảng viên; b) Sử dụng tất cả các chức năng  của website môn học. Nếu giảng viên chọn mức độ a) thì phải tổ chức nội dung thảo luận cho tất cả các tuần học trong học kỳ. Nếu giảng viên chọn mức độ b) thì tổ chức tối thiểu 7 nội dung thảo luận trong cả học kỳ.

5. Trước ngày 26/08/2017, các khoa gửi danh sách cán bộ sử dụng website môn học trong học kỳ I năm học 2017 - 2018 cho Nhà trường (qua phòng Đào tạo). Danh sách ghi rõ họ tên giảng viên, tên học phần và mức độ giảng viên sử dụng website môn học.

            6. Nhà trường tập huấn sử dụng website môn học đối với những giảng viên sử dụng website môn học lần đầu trong ngày 31/8/2017 tại Tổ Công nghệ thông tin,             tầng 3 nhà I. Giảng viên đã tham gia giảng dạy website môn học có nhu cầu tập huấn thêm mời đăng ký với khoa và báo cho phòng Đào tạo biết số lượng trước ngày 26/8/2017.

7. Trước 09/9/2017, giảng viên hoàn thành nội dung giảng dạy trên website môn học theo hướng dẫn của Trường.

8. Vào 17h30, thứ 6, ngày 08/9/2017, phòng Đào tạo hướng dẫn cho SV về việc học tập có sử dụng website môn học.

           

Ban Giám hiệu trân trọng đề nghị thủ trưởng đơn vị quán triệt trong tập thể lãnh đạo và tới toàn thể giảng viên, viên chức các nhiệm vụ này để triển khai đạt kết quả, đúng tiến độ.

Xin trân trọng cảm ơn!

                                                                                         KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                          PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                                                     

- Như Kính gửi;

- Lưu ĐT, HC-TH.                                                                                                                               

                                                                                    PGS.TS Hoàng Anh Tuấn

Đối tác