[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

Quyết định ban hành danh sách các cơ sở đào tạo và các ngành đào tạo theo Đề án 89

07/06/2021

Ngày 01 tháng 6 năm 2021, Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 1667/QĐ- BGDĐT  Ban hành danh sách các cơ sở đào tạo tham gia đào tạo  và các ngành đào tạo ( đợt tháng 6 năm 2021) theo Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 – 2030 (Đề án 89/QĐ TTg 2019)

 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ sở đào tạo tham gia đào tạo  được công nhận làm căn cứ lựa chọn cơ sở đào tạo nước ngoài trong phạm vi Đề án 89 với 12 chuyên ngành đào tạo Tiến sỹ. Trong đó, có chuyên ngành đào tạo Tiến sỹ Quản lý Khoa học và Công nghệ được Nhà trường giao cho Khoa Khoa học Quản lý tổ chức đào tạo. Đây là cơ sở đào tạo Tiến sỹ chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ  đầu tiên trong cả nước. Đến nay, không phải là cơ sở duy nhất đào tao chuyên ngành này nhưng là cơ sở đào tạo duy nhất được lựa chọn công nhận tại Đề án 89. Đây là cơ hội lớn nhưng cũng là thách thức lớn đối với cơ sở đào tạo trong hành trình xây dựng và điều chỉnh quy hoạch ngành, chuyên ngành, nâng cao năng lực đội ngũ đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Chuyên ngành Tiến sỹ Quản lý Khoa học và Công nghệ được Khoa Khoa học Quản lý tổ chức đào tạo từ năm 2013. Sau gần 10 năm tổ chức đào tạọ đến nay đã có 19 NCS bảo vệ thành công luận án. Với đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý hiện có Khoa Khoa học Quản lý sẽ cùng với Nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ đã nêu  trong  Đề  án.

Chi tiết Quyết định xin xem tại file đính kèm:FILE_20210604_181047_162280030975176.pdf
  • Tin tức
  • Sự kiện

Đối tác