[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

Triển khai công tác sinh viên hệ chính quy đối với sinh viên khóa QH - 2017 - X đợt 2 năm 2017

27/09/2017

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Số:             /XHNV-CT&CTSV

V/v triển khai công tác sinh viên

hệ chính quy đối với sinh viên

Khóa QH-2017-X đợt 2 năm 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày         tháng 9  năm 2017

Kính gửi:    Ban Lãnh đạo các Khoa/Bộ môn trực thuộc

            Triển khai kế hoạch năm học 2017 - 2018; Căn cứ Hướng dẫn số 2186/HD-ĐHQGHN ngày 06/7/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về công tác học sinh - sinh viên đầu năm học 2017 - 2018, Nhà trường thông báo kế hoạch triển khai công tác đối với sinh viên hệ chính quy Khóa QH-2017-X nhập học đợt 2 năm 2017 như sau:

1. TỔ CHỨC “TUẦN LỄ HỘI NHẬP CHO SINH VIÊN”

1.1. Thời gian và địa điểm sinh hoạt

- Thời gian: Ngày 30/9/2017 (Sáng từ 7h00 đến 11h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00).

- Địa điểm: Hội trường tầng 8 nhà E.

- Đối tượng tham gia lớp học:

+ Sinh viên trúng tuyển đợt 1 chưa tham gia hoặc không tham dự đầy đủ buổi theo quy định.

+ Sinh viên trúng tuyển đợt 2 các ngành Chính trị học, Khoa học thư viện, Lịch sử, Lưu trữ học, Triết học, Văn học, Xã hội học.

Sau đợt học, tất cả sinh viên viết thu hoạch cá nhân. Bài thu hoạch viết tay trên khổ giấy A4. Trợ lý Chính trị và CTSV đôn đốc các lớp trưởng lớp khóa học thu theo đơn vị lớp và nộp về Phòng Chính trị và CTSV trước ngày 13/10/2017 (Thứ sáu).

1.2. Nội dung sinh hoạt dành cho sinh viên khóa QH-2017-X    

- Giới thiệu về lịch sử của Đại học Quốc gia Hà Nội và Nhà trường.

- Giới thiệu Quy chế công tác sinh viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Giới thiệu về tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên.

- Hướng dẫn đăng ký thông tin sinh viên khóa QH-2017-X trên cổng thông tin của Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE CHO SINH VIÊN

- Thời gian: Từ ngày 02 đến ngày 06 tháng 10 năm 2017 (Sáng từ  8h00 đến 11h30; Chiều từ 14h00 đến 16h30).

- Địa điểm:  Phòng Khám Đa khoa, Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội, 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội.

 - Đối tượng tham gia khám sức khỏe:

+ Sinh viên trúng tuyển đợt 1 chưa đi khám sức khỏe.

+ Sinh viên trúng tuyển đợt 2 các ngành Chính trị học, Khoa học thư viện, Lịch sử, Lưu trữ học, Triết học, Văn học, Xã hội học.

Trên đây là kế hoạch triển khai công tác sinh viên hệ chính quy đối với sinh viên QH-2017-X đợt 2 năm 2017. Đề nghị Ban Lãnh đạo các Khoa/Bộ môn trực thuộc thông báo đến sinh viên và triển khai các công việc theo kế hoạch.

Nơi nhận:                    

- Đại học Quốc gia Hà Nội (để b/c);

- Như kính gửi (để t/h);

- Đoàn TN-Hội SV (để p/h);

- Lưu: HC-TH, CT&CTSV.    

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Hoàng Anh Tuấn

  • Liên chi đoàn
  • Liên chi hội
  • Tin tức câu lạc bộ
  • Khác

Đối tác