[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

Sứ mệnh, tầm nhìn

     -  Sứ mệnh: “Tiên phong gắn kết đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chính sách và quản lý nhằm hướng đến những sản phẩm chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế về khoa học và giáo dục."
     - Tầm nhìn: “Phấn đấu trở thành một trung tâm có uy tín trong nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về chính sách và quản lý."
- Triết lý: "Thành công từ khởi nghiệp đến kết nối bền vững các tiềm năng"


  • Lịch sử hình thành và phát triển
  • Sứ mệnh, tầm nhìn
  • Sơ đồ bộ máy tổ chức
  • Lãnh đạo Khoa và các Bộ môn
  • Đội ngũ cán bộ

Đối tác