[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

TS. Bùi Trang Hương

Emailbuitranghuong@gmail.com
Chức vụĐang cập nhật
KhoaKhoa Khoa học Quản lý

Giới thiệu / kỹ năng

ảnh thẻ Bùi Trang Hương (1)


I. Thông tin chung  
 

 • Năm sinh: 1981
 • Email: buihuong@vnu.edu.vn
 • Đơn vị công tác: Khoa Khoa học quản lý
 • Học vị: Tiến  sỹ                                                       Năm nhận: 2019
 • Quá trình đào tạo
2003: Cử nhân Luật, Khoa Luật, Đại học Quốc Gia Hà Nội
2005: Thạc sỹ Luật, Đại học Libre de Bruxelles, Vương quốc Bỉ
2009: Thạc sỹ Quản lý tổ chức, Đại học Toulouse Jean-Jaurès, Cộng hòa Pháp
2019: Tiến sỹ Xã hội học, Đại học Toulouse Jean-Jaurès, Cộng hòa Pháp
 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Pháp, Tiếng Anh
 • Hướng nghiên cứu chính: Giáo dục đại học, Pháp luật lao động, Bảo hiểm xã hội, Quản lý tổ chức.
II. Các công trình khoa học:
 1. Sách
Pháp luật lao động và việc làm (viết chung với ThS Hoàng Lan Phương), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2015.
 1. Chương sách
“Chương 2. Khung khổ pháp lý của quản lý nguồn nhân lực” trong sách PGS.TS Hoàng Văn Luân (chủ biên), Giáo trình Quản lý nguồn nhân lực, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022
 1. Bài báo:

1. Bùi Trang Hương & Nguyễn Anh Thư, 2022, “Những lợi ích và thách thức khi ứng dụng khung năng lực số của giảng viên trong các trường đại học công”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia ‘Quản trị nhân lực khu vực công ở Việt Nam trong bối cảnh mới’, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, ISBN: 978-604-369-406, tr.728-739.
2. Bùi Trang Hương và Nguyễn Anh Thư, 2021, “L’État de l’art du cadre de compétence numérique des enseignants universitaires vietnamiens pour la quatrième révolution industrielle”, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế ‘Chuyển đổi số và Giáo dục đại học: khi thách thức là cơ hội’- Viện Quốc tế Pháp ngữ-Đại học Quốc gia Hà Nội, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, , ISBN: 978-604-342-990-9, tr.456-476.
3. Nguyễn Anh Thư & Bùi Trang Hương, 2021, “Phát triển nguồn nhân lực ở các trường đại học đáp ứng đòi hỏi của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia ‘Chuyển đổi số và Quản trị nhân lực’, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, ISBN 978-604-324-861-6, tr.516-529.
4. Bùi Trang Hương, 2019, “Chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPI) và ứng dụng cho giảng viên đại học”, Kỷ yếu Hội thảo ‘Thiết lập và ứng dụng KPIs, OKRs trong tổ chức’, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tháng 9/2019, tr184-192.
5. Bùi Trang Hương và Vincent Simoulin, 2016, “L’internationalisation des universités vietnamiennes : quel pilote à la barre?”, Hội thảo Quốc tế lần thứ XX của các nhà xã hội học nói tiếng Pháp “Xã hội chuyển đổi, xã hội học biến đổi”, Québec, Montréal, Canada, https://sites.grenadine.co/sites/aislf/en/2016/items/944, 04-8/7/2016.
6. Nguyễn Anh Thư và Bùi Trang Hương, 2014, “Tác động của xu thế quốc tế hoá giáo dục đại học đối với hoạt động quản lý nguồn nhân lực trong các trường đại học Việt Nam”, Tạp chí Dạy và Học Ngày nay, số 06/2014, ISSN 1859 – 2694, tr.9-12 và 21.
7. Bùi Trang Hương, 2012, “Les universités vietnamiennes à l’heure de la mondialisation”, Hội thảo TAPAS-CERTOP, Toulouse, France, 1/2012
8. Bùi Trang Hương, 2012, “Quốc tế hoá giáo dục đại học và con đường của giáo dục đại học Việt Nam”, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ IV ‘Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững’, 26-28/11/2012, NXB Khoa học xã hội, 2013. 
9. Bùi Trang Hương, “Những thuận lợi và khó khăn của giảng viên trẻ ngành Khoa học quản lý”, Kỷ yếu Hội thảo ‘Nghiên cứu, đào tạo và phát triển ngành Khoa học quản lý ở Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế’, 11/2012, tr.102-111.

III. Các đề tài KH&CN các cấp
Khảo lược về thi trực tuyến trong giáo dục đại học và đề xuất mô hình thi trực tuyến ở Đại học Quốc gia Hà Nội (tham gia), Đề tài nghiên cứu thuộc Trung tâm Khảo thí, Đại học Quốc Gia Hà Nội, mã số KT21.02, 2020-2021

Nghiên cứu khoa học khác

 • NCKH của sinh viên
 • NCKH của cán bộ

Đối tác