[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

Thông báo tuyển sinh lớp Bổ túc kiến thức Đại học chuyên ngành Quản lý Khoa học và công nghệ, chuyên ngành Khoa học Quản lý, chuyên ngành Chính sách công

21/11/2018
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh lớp Bổ túc kiến thức Đại học chuyên ngành Quản lý Khoa học và công nghệ, chuyên ngành Khoa học Quản lý, chuyên ngành Chính sách công đợt 1 năm 2019.

    ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Số:           /XHNV- ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Hà Nội, ngày      tháng       năm 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

LỚP BỔ TÚC KIÊN THỨC ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, CHUYÊN NGÀNH CHÍNH SÁCH CÔNG VÀ CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC QUẢN LÝ

_______________________

            Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội mở lớp bổ túc kiến thức cho các đối tượng có nhu cầu dự thi cao học chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ và chuyên ngành Khoa học quản lý trong năm 2019, cụ thể như sau:

 

1. Đối tượng bồi dưỡng:

- Đối với chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ (định hướng nghiên cứu): Những người đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy, chuyên tu, tại chức hoặc mở rộng các ngành, là lãnh đạo hoặc chuyên viên các đơn vị quản lý khoa học, công nghệ của các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau, các tổ chức phi chính phủ và phải có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý, hoạch định chính sách khoa học và công nghệ.

- Đối với chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ (định hướng ứng dụng):  Người dự thi phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy, tại chức, chuyên tu, mở rộng…v.v., có ít nhất 02 năm hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành dự thi tại một trong các vị trí công tác sau đây: quản lý, tư vấn quản lý, chuyên viên các đơn vị quản lý khoa học và công nghệ và các đơn vị khác có hoạt động liên quan đến khoa học và công nghệ tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức xã hội nghề nghiệp; các cơ quan và tổ chức khác.

- Đối với chuyên ngành Khoa học quản lý: Những người đã có bằng tốt nghiệp đại học các ngành gần (Quản lý công, Chính sách KH&CN, Hành chính công, Quản lý nhân lực, Quản trị kinh doanh, Khoa học Chính trị, Quản lý Kinh tế, Khoa học Môi trường, Điều kiển học kinh tế, Quản lý Công nghệ và Doanh nghiệp, Quản lý môi trường, Quản lý Giáo dục, Xã hội học, Công tác Xã hội, Quản lý du lịch, Hệ thống thông tin trong quản lý, Quản trị văn phòng, Quản lý Văn hóa, Quản lý giáo dục và các ngành khác có liên quan đến lĩnh vực quản lý) và phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành dự thi với những người có văn bằng tốt nghiệp đại học dưới loại Khá.

- Đối với chuyên ngành Chính sách công:

+ Những người đã có bằng tốt nghiệp đại học các ngành phù hợp (Khoa học quản lý, Chính trị học, Luật)

+ Những người đã có bằng tốt nghiệp đại học các ngành gần (Triết học, Lịch sử, Quan hệ quốc tế, Xã hội học, Báo chí, Quản lý văn hóa, Quản trị văn phòng, Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Quản lý nhà nước, Quản trị nhân lực, Công tác xã hội, Quản lý nhà nước về an ninh trật tự) và phải có ít nhất 01 (một) năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành dự thi

+ Những người đã có văn bằng tốt nghiệp đại học thuộc nhóm ngành khác (bao gồm tất cả các ngành còn lại) phải là người đang công tác trong lĩnh vực phân tích, đánh giá và hoạch định chính sách tại các cơ quan nhà nước ở trung ương (Đảng, Quốc hội, Chính phủ); các cơ quan Đảng, chính quyền ở địa phương (Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân); các tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc các cơ quan thuộc Chính phủ, Quốc hội, Đảng Cộng sản Việt Nam; người đang làm công tác nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực quản lý, chính sách tại các viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức khoa học và công nghệ khác và phải có ít nhất 02 (hai) năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành dự thi.

2. Địa điểm mở lớp:   Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

  Số 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội                        

3. Thời gian đào tạo: Từ ngày 01/12/2018 đến ngày 28/2/2019

4. Hồ sơ đăng ký học: Đơn đăng ký học (có xác nhận của cơ quan về thời gian và vị trí công tác); Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền nơi cư trú); Bản sao bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm (có công chứng), Hợp đồng lao động hoặc Quyết định tuyển dụng, Giấy xác nhận thâm niên công tác.

 

5. Nơi nộp hồ sơ

Văn phòng Khoa Khoa học quản lý, Trường Đại học KHXH&NV

- Địa chỉ:       Phòng 110, nhà B, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

- Điện thoại:  024.35586013                 - E-mail: yenvict@gmail.com

 

6. Hạn cuối nộp hồ sơ:  Ngày 30 tháng 11 năm 2018

Chi tiết mời liên hệ tại nơi nộp hồ sơ hoặc điện thoại: 024.35586013; 0983 268 135

                                                                                    ­           

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG


Thông tin cụ thể và mẫu đăng ký học xin xem file đính  kèm.
Thong bao BTKT.pdf
Don dang ky BTKT (1).doc
Mau ly lich.doc
Danh sach lop BTKT dot 1 nam 2019.docx
Xac nhan tham nien cong tac.doc

Đối tác