[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC QUẢN LÝ; CHÍNH SÁCH CÔNG; QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

09/04/2020

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công, chuyên ngành Khoa học Quản lý và chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ đợt 1 năm 2020, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia

a, Đối với chuyên ngành Chính sách công

-  Những người đã có bằng tốt nghiệp đại học các ngành phù hợp (Khoa học quản lý, Chính trị học, Luật) phải học lớp bổ túc kiến thức (BTKT) bao gồm 4 môn.

-  Những người đã có bằng tốt nghiệp đại học các ngành gần (Triết học, Lịch sử, Quan hệ quốc tế, Xã hội học, Báo chí, Quản lý văn hóa, Quản trị văn phòng, Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Quản lý nhà nước, Quản trị nhân lực, Công tác xã hội, Quản lý nhà nước về an ninh trật tự), có ít nhất 01 (một) năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành dự thi phải học lớp BTKT bao gồm 5 môn.

-  Những người đã có văn bằng tốt nghiệp đại học thuộc nhóm ngành khác (bao gồm tất cả các ngành còn lại) phải là người đang công tác trong lĩnh vực phân tích, đánh giá và hoạch định chính sách tại các cơ quan nhà nước ở trung ương (Đảng, Quốc hội, Chính phủ); các cơ quan Đảng, chính quyền ở địa phương (Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân); các tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc các cơ quan thuộc Chính phủ, Quốc hội, Đảng Cộng sản Việt Nam; người đang làm công tác nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực quản lý, chính sách tại các viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức khoa học và công nghệ khác, có ít nhất 02 (hai) năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành dự thi phải học lớp BTKT bao gồm 8 môn.

b, Đối với chuyên ngành Khoa học quản lý

- Những người  đã có bằng tốt nghiệp đại học ngành phù hợp: Khoa học quản lý; Quản lý xã hội được dự thi ngay trong năm tốt nghiệp mà không yêu cầu kinh nghiệm, chứng chỉ bổ túc kiến thức.

-  Những người đã có bằng tốt nghiệp đại học từ loại Khá trở lên các ngành gần (Quản lý công, Chính sách KH&CN, Hành chính công, Quản lý nhân lực, Quản trị kinh doanh, Khoa học Chính trị, Quản lý Kinh tế, Khoa học Môi trường, Điều khiển học kinh tế, Quản lý Công nghệ và Doanh nghiệp, Quản lý môi trường, Quản lý Giáo dục, Xã hội học, Công tác Xã hội, Quản lý du lịch, Hệ thống thông tin trong quản lý, Quản trị văn phòng, Quản lý Văn hóa, Quản lý giáo dục và các ngành khác có liên quan đến lĩnh vực quản lý) (không yêu cầu kinh nghiệm phải học lớp BTKT bao gồm 6 môn.

-  Những người đã có bằng tốt nghiệp đại học dưới loại  loại Khá  các ngành gần nói trên và có 1 năm kinh  nghiệm công tác trong lĩnh vực liên quan   phải học lớp BTKT bao gồm 6 môn.

 c, Đối với chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ (định hướng nghiên cứu)

       -   Những người  đã có bằng tốt nghiệp đại học ngành phù hợp: Khoa học quản lý được dự thi ngay trong năm tốt nghiệp mà không yêu cầu kinh nghiệm, chứng chỉ bổ túc kiến thức.

       -   Những người đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy, chuyên tu, tại chức hoặc mở rộng các ngành, là lãnh đạo hoặc chuyên viên các đơn vị quản lý khoa học, công nghệ của các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau, các tổ chức phi chính phủ và phải có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý, hoạch định chính sách khoa học và công nghệ phải học lớp BTKT bao gồm 10 môn.

d,  Đối với chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ (định hướng ứng dụng)

-   Những người  đã có bằng tốt nghiệp đại học ngành phù hợp: Khoa học quản lý được dự thi ngay trong năm tốt nghiệp mà không yêu cầu kinh nghiệm, chứng chỉ bổ túc kiến thức.

-  Những người có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy, tại chức, chuyên tu, mở rộng…v.v., có ít nhất 02 năm hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành dự thi tại một trong các vị trí công tác sau đây: quản lý, tư vấn quản lý, chuyên viên các đơn vị quản lý khoa học và công nghệ và các đơn vị khác có hoạt động liên quan đến khoa học và công nghệ tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức xã hội nghề nghiệp; các cơ quan và tổ chức khác phải học lớp BTKT bao gồm 10 môn.

2. Thời gian tổ chức thi thạc sĩ: 20 và 21 tháng 06 năm 2020

3. Đăng ký dự thi thạc sĩ tại Website: http://tssdh.vnu.edu.vn

4. Thời hạn đăng ký: 17h00, ngày 05 tháng 06 năm 2020

5. Thông tin lớp Bổ túc kiến thức

a. Chứng chỉ bổ túc kiến thức

Học viên hoàn thành chương trình học được cấp Chứng chỉ bổ túc kiến thức, có thể dự thi cao học các chuyên ngành Khoa học quản lý; Chính sách công; Quản lý Khoa học và Công nghệ ở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

b. Thời gian mở lớp: Từ tháng 04 đến tháng 06 năm 2020

c. Thời hạn đăng ký: 30 tháng 04 năm 2020

d.  Hồ sơ đăng ký lớp Bổ túc kiến thức:

- Hồ sơ bao gồm:

a) Sơ yếu lý lịch

b) Giấy xác nhận thâm niên công tác

c) Đơn đăng ký

d) Bản sao hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng. 

- Địa điểm nộp hồ sơ:

Văn phòng Khoa Khoa học quản lý, phòng 112 nhà B, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

6.  Tư vấn tuyển sinh

Trợ lý tuyển sinh: ThS. Nguyễn Quốc Anh

-   Số điện thoại: 0945626576

-   Email: tuvantuyensinhkhql@gmail.com
Đối tác