[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

Triết lý giáo dục của Khoa Khoa học Quản lý

31/08/2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA KHOA HỌC QUẢN LÝ

***

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

***

                Số 168    /KHQL-TC                                              Hà Nội, ngày    02  tháng    04  năm   2015

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC CỦA KHOA KHOA HỌC QUẢN LÝ

Khoa Khoa học Quản lý xác định triết lý tổng thể làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Khoa là: Thành công từ liên kết những tiềm năng. Triết lý này được xây dựng dựa trên mong muốn hiện thực hóa thành công bản chất cốt lõi của hoạt động quản lý là sự phối hợp, kết nối những nguồn lực riêng lẻ, những nỗ lực cá nhân thành một hợp lực chung để đưa tổ chức đạt được mục tiêu mong đợi. Quan trọng là, với triết lý này, Khoa không chỉ nhấn mạnh những nguồn lực hiện có mà coi trọng sự sáng tạo, tìm kiếm và phát triển các nguồn lực tiềm năng cả trong và ngoài Khoa để có thể tạo ra một sức mạnh tổng thể vượt trội đưa Khoa đạt được các thành tựu hiệu quả và bền vững.

Trên cơ sở triết lý hoạt động tổng thể đó, với ngành Khoa học quản lý, Khoa xác định triết lý đào tạo ngành học này là: Thành công từ khởi nghiệp đến kết nối bền vững các tiềm năng. Với triết lý này, toàn thể cán bộ Khoa luôn nỗ lực hết mình, kết nối các nguồn lực hiện có và tiềm năng để giúp sinh viên phát triển năng lực tạo ra các giá trị mới đóng góp cho cộng đồng và phát triển bản thân một cách bền vững.

Triết lý này được thể hiện rõ trong hệ thống chuẩn đầu ra và toàn bộ quá trình tổ chức đào tạo Chương trình ngành Khoa học quản lý. Cụ thể là, chương trình được tổ chức một cách công phu, sáng tạo, linh hoạt với các học phần cung cấp kiến thức về quản lý, đổi mới và khởi nghiệp; các học phần về thực hành kỹ năng quản lý và khởi nghiệp; các học phần thực tập thực tế để tìm hiểu thực tiễn quản lý của các tổ chức/doanh nghiệp. Từ đó, sinh viên có thể đánh giá thực tiễn, tìm tòi, đề xuất giải pháp đóng góp giá trị mới cho xã hội. Điều này không chỉ góp phần giải quyết hiệu quảnhững vấn đề của tổ chức, cộng đồng mà còn giúp sinh viên tạo dựng sự nghiệp cá nhân với những thành công bền vững.

                        TRƯỞNG KHOA                 PGS. TS. Đào Thanh Trường


Đối tác